Regulamin

Regulamin serwisu kozacko.pl

I. Postanowienia ogólne.


Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu kozacko.pl - internetowego serwisu prowadzonego w domenie kozacko.pl


Administrator serwisu kozacko.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu kozacko.pl


Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.


Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:


1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu kozacko.pl, niezależnie od faktu umieszczenia jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu kozacko.pl, serwis kozacko.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienie wymogu pełnoletniości w przypadku określonych treści np. treści mających charakter drastyczny, erotyczny.


2. serwis kozacko.pl (lub Serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie kozacko.pl, składających się na serwis kozacko.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.kozacko.pl/, o charakterze rozrywkowym, umożliwiający w szczególności umieszczanie linków do filmików, galerii oraz stron internetowych w celu, miedzy innymi, ich udostępnienia innym użytkownikom, jak również komentowanie i umieszczanie własnych autorskich przemyśleń.


3. plik – zamieszczony w serwisie przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności Serwisu


4. serwery kozacko.pl – serwery, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis kozacko.pl i na których - w ramach serwisu kozacko.pl – zapisywane są informacje, linki, opinie, komentarze, pliki oraz wszelkie treści umieszczone w serwisie.


5. konto – założone przez użytkownika serwisu kozacko.pl konto. Użytkownik może korzystać z konta (funkcjonalność, jaką daje posiadanie konta) dopiero po dokonaniu rejestracji i po aktywowaniu konta. Aktywacja konta następuje poprzez klikniecie linku aktywującego przesłanego przez system informatyczny serwisu kozacko.pl w wiadomości e-mail. Użytkownik konta aktywnego (konta po dokonaniu rejestracji i aktywacji) może zawsze, w czasie dostępności serwisu kozacko.pl, dokonać zmiany hasła do konta oraz aktualizacji danych podawanych podczas procesu rejestracji, poprzez zalogowanie się na konto użytkownika i złożenie odpowiedniej dyspozycji zmiany hasła.


6. profil użytkownika – miejsce w serwisie kozacko.pl , zawierające informacje o użytkowniku, dobrowolnie podane przez użytkownika, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu kozacko.pl. Zmiana danych w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto. Profil użytkownika posiadają wyłącznie użytkownicy posiadający aktywne konto.


II. Zasady korzystania z serwisu kozacko.pl


1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu kozacko.pl umożliwiającego m.in. nieodpłatne zamieszczanie informacji w serwisie kozacko.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności serwisu kozacko.pl jako Administratora. W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie kozacko.pl nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.


2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu kozacko.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu. Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie kozacko.pl jest posiadanie adresu e-mail (dotyczy wyłącznie użytkowników, chcących posiadać aktywne konto w serwisie).


3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.


4. Wszelkie prawa do serwisu kozacko.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa kozacko.pl przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują serwisowi kozacko.pl.


5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu kozacko.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:


a. przeglądać serwis kozacko.pl, w tym treści umieszczone w Serwisie przez siebie lub innych użytkowników,


b. zamieszczać w Serwisie linki, komentarze, opinie, pliki oraz inne treści,


c. głosować na dane linki zamieszczone w Serwisie zgodnie z dostępną funkcjonalnością Serwisu,


d. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu kozacko.pl.


6. Warunkiem korzystania z serwisu kozacko.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu kozacko.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu kozacko.pl polegające na zamieszczaniu określonych linków, komentarzy, opinii, plików lub innych treści w ramach serwisu kozacko.pl oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż jest uprawniony do zamieszczania określonych treści w ramach serwisu oraz jest władny udzielić serwisowi kozacko.pl określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.


7. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w trakcie korzystania z serwisu kozacko.pl jest właściciel portalu kozacko.pl. Serwis kozacko.pl przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Serwis kozacko.pl przetwarza dane zamieszczane przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym oznaczone jako obowiązkowe tzn. nazwa użytkownika, adres email, hasło jak również inne jego dane dobrowolnie podane przez użytkownika.


8. Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie kozacko.pl ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika ujętych w profilu użytkownika, przetwarzanych przez serwis kozacko.pl, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie konta użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta użytkownika). Po zakończeniu z korzystania z serwisu kozacko.pl, serwis kozacko.pl zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celu m.in. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z serwisu kozacko.pl.


9. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu kozacko.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


10. Zarejestrowanie i aktywowanie konta przez użytkownika w ramach serwisu kozacko.pl jest równoznaczne z tym, iż użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jak również potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym.


11. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczeniu określonych linków, komentarzy, opinii, plików lub innych treści w serwisie kozacko.pl, a także za skutki udzielenia serwisowi kozacko.pl, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez kozacko.pl z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec serwisu kozacko.pl z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych linków, komentarzy, opinii, plików lub innych treści w serwisie kozacko.pl lub z tytułu udzielenia serwisowi kozacko.pl, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez kozacko.pl z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na żądanie serwisu kozacko.pl lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w Serwisie.


12. Użytkownik korzystając z serwisu kozacko.pl poprzez zamieszczenie określonego komentarza, opinii, pliku lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielania serwisowi kozacko.pl określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie tych praw przez serwis kozacko.pl zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.


13. Z tytułu korzystania z serwisu kozacko.pl, serwis kozacko.pl nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu kozacko.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.


14. Z serwisu kozacko.pl użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji i aktywacji konta lub bez dokonywania rejestracji i aktywacji. Serwis kozacko.pl różnicuje funkcjonalność serwisu kozacko.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji i aktywacji. Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą przeglądać zasoby serwisu kozacko.pl lub w inny sposób korzystać z serwisu jako użytkownicy anonimowi (bez stałego, zarezerwowanego dla nich pseudonimu lub innego podobnego oznaczenia). Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą przeglądać zasoby serwisu kozacko.pl, zamieszczać linki, komentarze, opinie, pliki lub inne treści, głosować na wybrany link zgodnie z funkcjonalnością serwisu kozacko.pl. Zastrzega się inne zróżnicowanie funkcjonalności serwisu w zależności od tego, czy użytkownik jest użytkownikiem zarejestrowanym posiadającym aktywne konto (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.kozacko.pl/ w części poświęconej funkcjonalności Serwisu).


15. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji w ramach serwisu kozacko.pl jak i korzystanie z usługi serwisu kozacko.pl są dobrowolne.


16. Po dokonaniu aktywacji konta, użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w serwisie kozacko.pl, poprzez złożenie przez użytkownika dyspozycji usunięcia jego konta, po uprzednim zalogowaniu się na to konto. Po złożeniu dyspozycji usunięcia konta zostanie usunięta cała zawartość konta, z zastrzeżeniem, że pozostawione zostaną komentarze użytkownika, które od tej chwili będą widoczne jako komentarze anonimowe, oraz dodane linki (do filmików, gier, galerii i tym podobnych) które od tej chwili będą widoczne jako linki anonimowe.


17. Użytkownik posiadający aktywne konto w ramach serwisu kozacko.pl może m.in.: zamieszczać linki, umieszczać komentarze, pliki, opinie, głosować na wybrany link zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu kozacko.pl.


18. Treści zamieszczane przez użytkownika staja się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym administracja serwisu kozacko.pl zastrzega możliwość opóźnień.


19. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji konta w ramach serwisu kozacko.pl, podany adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez administracje serwisu kozacko.pl wyłącznie do:


a. przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,


b. kontaktowania się administracji serwisu kozacko.pl z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem kozacko.pl (w szczególności do informowania o zmianach w Serwisie, nowościach itp.).


c. wysyłania newslettera z najciekawszymi materiałami ostatniego czasu na stronie (z opcji tej można zrezygnować w każdej chwili wyłączając ją w ustawieniach w swoim profilu na stronie)


20. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik danego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się do konta. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Administracja serwisu kozacko.pl sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe.


21. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania Serwisu z wykorzystaniem konta danego użytkownika.


22. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba (użytkownik - założyciel konta).


23. W serwisie kozacko.pl można posiadać tylko jedno zarejestrowane konto.


24. Każdy użytkownik serwisu kozacko.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):


a. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym „niechcianej” reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody administracji serwisu kozacko.pl), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklamy własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie kozacko.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),


b. umieszczanie linków prowadzących do treści określonych w pkt 24a Regulaminu jak również linków: do stron internetowych będących dopiero w budowie lub których treść strony jest losowo wybierana lub też zmienia się w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika lub do stron internetowych będących przekierowaniem na inną stronę,


c. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,


d. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy kozacko.pl, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych serwisu kozacko.pl, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.


25. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie utworzonego przez niego konta lub konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia konta lub treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 24 a-d Regulaminu, lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez serwis kozacko.pl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danego linku, komentarza, opinii, pliku lub innej treści lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które administracja serwisu kozacko.pl ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego administracja serwisu kozacko.pl jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.


26. Administracja serwisu kozacko.pl oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis kozacko.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu kozacko.pl, administracja serwisu kozacko.pl nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu kozacko.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.


27. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu kozacko.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, administracja serwisu kozacko.pl powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie głównej serwisu kozacko.pl (http://www. kozacko.pl/) stosowną informację.


28. W ramach serwisu kozacko.pl administracja serwisu kozacko.pl zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do administracji serwisu kozacko.pl informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu administracja serwisu kozacko.pl zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie: „Zgłoś”. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. Administracja serwisu kozacko.pl udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem pomoc(małpa)kozacko.pl .


29. Administracja serwisu kozacko.pl oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu kozacko.pl środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie administracja serwisu kozacko.pl oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu kozacko.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres pomoc(małpa)kozacko.pl . Administracja serwisu kozacko.pl do korzystania z Internetu, w tym serwisu kozacko.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, administracja serwisu kozacko.pl zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. Administracja serwisu kozacko.pl nie odpowiada, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu kozacko.pl.30. Administracja serwisu kozacko.pl nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników Serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach serwisu kozacko.pl. Dane mogą być usunięte przez administracje serwisu kozacko.pl w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez administracje serwisu kozacko.pl prowadzenia serwisu kozacko.pl w przypadkach określonych w Regulaminie. Administracja serwisu kozacko.pl zastrzega sobie również prawo niepublikowania w szczególności linków, komentarzy, opinii, plików i innych treści, w każdej chwili, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez administracje serwisu kozacko.pl prowadzenia serwisu kozacko.pl. Z tego powodu administracja serwisu kozacko.pl odradza umieszczanie treści w serwisie kozacko.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność administracji serwisu kozacko.pl wyraźnie lub zezwalających administracji serwisu kozacko.pl na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność administracji serwisu kozacko.pl za takie działania, administracja serwisu kozacko.pl nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:


a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu kozacko.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,


b. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie kozacko.pl, w tym w szczególności za zamieszczone linki prowadzące do określonych stron internetowych oraz za treści umieszczone na tych stronach; i szkody wynikłe z tego tytułu,


c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu kozacko.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,


d. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych zarejestrowanego konta użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od administracji serwisu kozacko.pl,


e. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego linku, komentarza, opinii, pliku lub innej treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,


f. mając na uwadze darmowy charakter serwisu kozacko.pl, administracja serwisu kozacko.pl w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu kozacko.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; administracja serwisu kozacko.pl deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu kozacko.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez Free4Fresh płatnych usług w ramach serwisu kozacko.pl, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności administracji serwisu kozacko.pl w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać.


31. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu kozacko.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej pomoc(małpa)kozacko.pl .


32. Administracja serwisu kozacko.pl oświadcza, iż wszystkie linki, komentarze, opinie, pliki oraz inne treści umieszczane w serwisie kozacko.pl są rejestrowane przez serwis kozacko.pl, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. administracja serwisu kozacko.pl oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do administracji serwisu kozacko.pl odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, administracja serwisu kozacko.pl udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu kozacko.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu kozacko.pl, przy czym administracja serwisu kozacko.pl działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi serwis kozacko.pl do przekazania takich danych.


33. Administracja serwisu kozacko.pl oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis kozacko.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu kozacko.pl.


34. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności zamieszczając link, komentarz, opinię, plik) w serwisie kozacko.pl wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez inne podmioty, w tym także w celach reklamowych.


35. Administracja serwisu kozacko.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, administracja serwisu kozacko.pl poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.Losowo wybrane

Promień skrrętu? Nieznany.

01-04-2018

Komentarzy: 0

Głosów: 0

KOMENTUJ

Promień skrrętu? Nieznany.

No właśnie..

01-04-2018

Komentarzy: 0

Głosów: 0

KOMENTUJ

No właśnie..

On już nie żyje

19-06-2018

Komentarzy: 0

Głosów: 0

KOMENTUJ

On już nie żyje

Urlop na żądanie

16-01-2018

Komentarzy: 0

Głosów: 1

KOMENTUJ

Urlop na żądanie

06-03-2018

Komentarzy: 0

Głosów: 2

KOMENTUJ

No to go wykończyła

Bad trip

12-02-2018

Komentarzy: 0

Głosów: 0

KOMENTUJ

Bad trip

Blondi

21-12-2017

Komentarzy: 0

Głosów: 0

KOMENTUJ

Blondi

Idealnie

02-05-2018

Komentarzy: 0

Głosów: 0

KOMENTUJ

Idealnie

Kontrola trzeźwości

16-03-2018

Komentarzy: 0

Głosów: 0

KOMENTUJ

Kontrola trzeźwości

Najlepsze

Areszt śledczy Świdnica przywitanie zabójcy 10 letniej dziewczynki

18-06-2019

Komentarzy: 4

Głosów: 48

KOMENTUJ

Areszt śledczy Świdnica...

Remont

17-04-2019

Komentarzy: 1

Głosów: 27

KOMENTUJ

Remont

Genialny operator drona

02-04-2019

Komentarzy: 2

Głosów: 26

KOMENTUJ

Genialny operator drona